COMHALTAÍ AN BHOIRD

Cuir aithne ar Chomhaltaí Boird an Choimisiúin

Cuir aithne ar Chomhaltaí Boird an Choimisiúin

Michael McCarthy
Michael McCarthy

Michael McCarthy (Cathaoirleach)

Tá Michael ina Phríomhoifigeach Feidhmiúcháin ar Chumann Grianfhuinnimh na hÉireann. Ceapadh é mar Chathaoirleach ar an gCoimisiún Náisiúnta Maoirseachta agus Iniúchóireachta i mí Mheán Fómhair 2018. Toghadh é ina Theachta Dála do thoghcheantar Chorcaí Thiar Theas ó 2011 go dtí 2016. Tá sé ina iarchomhalta de Choiste um Chuntais Phoiblí na Dála. Toghadh é go Seanad Éireann don tréimhse 2002-2011. Bhí Michael ina chomhalta tofa de Chomhairle Contae Chorcaí ó 1999 go dtí 2003.

Mr Brian Cawley

Brian Cawley

Iar-Ardstiúrthóir de chuid na hInstitiúide Riaracháin Poiblí (IPA) is ea Brian, agus oibríonn sé faoi láthair mar chomhairleoir neamhspleách i réimsí amhail athchóiriú na hearnála poiblí agus an bhainistíocht cheannaireachta agus athraithe. Tá raon leathan cliant aige in Éirinn, san Aontas Eorpach agus ar fud an domhain. Tá taithí fhairsing aige ar obair le comhlachtaí rialtais láir agus áitiúil in Éirinn.
Céimí de chuid Choláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath agus Ollscoil Leicester é Brian, agus tá MSc aige san Oiliúint agus Forbairt, chomh maith le Dochtúireacht sna hEolaíochtaí Sóisialta.

Mary Hurley, NOAC Board member

Mary Hurley

Tá Mary ina ball de NOAC. Tuilleadh sonraí le leanúint.

margaret lane NOAC

Margaret Lane

Is cóitseálaí feidhmiúcháin í Margaret agus tá taithí fhairsing aici ar airgeadas agus AD ar fud na n-earnálacha tráchtála, leath-stáit agus poiblí. Bhí post aici mar Stiúrthóir Straitéiseach AD, Ervia (máthairchuideachta do Líonraí Gáis Eireann agus Uisce Eireann). I measc na bpost a bhí aici roimhe seo bhí Róil Feidhmiúcháin AD, Bord Gais Group, Comhairle Cathrach Chorcaí. I measc na bpost eile atá aici, tá sí ina ball de Choiste Iniúchóireachta an NSSO agus tá taithí luachmhar aici mar atá sí ina cathaoirleach ar an gCoiste Iniúchóireachta in Oifig an Ombudsman faoi láthair.

Niall Qu

Niall Quinn

Is abhcóide é Niall atá ag obair i gcleachtadh ginearálta ar Chiorcaid Bhaile Átha Cliath, an Oirthir agus an Tuaiscirt. Sular thosaigh sé ag cleachtadh sa Bharra bhí sé ina speisialtóir cumarsáide straitéisí ar feadh beagnach 20 bliain agus is iar-Uachtarán ar an Institiúid Caidrimh Phoiblí in Éirinn (PRII) agus ina Stiúrthóir neamhfheidhmiúcháin ar Chumann na gComhairleoirí Caidrimh Phoiblí. Leanann sé ag léachtóireacht i gcumarsáid straitéiseach agus i gcumarsáid ghéarchéime ag an PRII agus ag gabháil do thascanna cumarsáide straitéisí. Is céimí BSc (Mgmt) de chuid Choláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath é, rinne sé staidéar ar an dlí in King’s Inns, Baile Átha Cliath agus glaodh chun an Bharra air in 2015.

Declan Breathnach

Declan Breathnach

Bhí Declan ina chomhalta den Choiste Parlaiminteach um Buiséad agus Formhaoirsiú, Leaschathaoirleach Choiste Feidhmithe Chomhaontú Aoine an Chéasta agus cathaoirleach ar Chumann Parlaiminteach na Breataine-na hÉireann. Ball tofa de Chomhairle Contae Lú ba ea é idir 1991 agus 2016 agus bhí sé i mbun seirbhíse mar Theachta Dála do Lú idir 2016 agus 2020. Iarmhúinteoir bunscoile agus Príomhoide is ea é, agus tá breis is 40 bliain caite ag Declan i mbun seirbhíse poiblí.

NH Profile Picture

Noel Harrington

I láthair na huaire tá Noel ag obair mar Bhainisteoir Oifige agus Máistir Poist in An Post, Baile Chaisleáin Bhéarra, Co. Chorcaí.  Ball tofa de Chomhairle Contae Chorcaí ba ea é idir 1999 agus 2011 agus toghadh é mar chomhalta de Dháil Éireann agus bhí sé i mbun seirbhíse ansin idir 2011 agus 2016. I measc na ról eile a bhí aige bhí Comhalta de Choiste an Oireachtais maidir le Maoirseacht Phoiblí agus Achainíocha, Cathaoirleach Chomhairle Contae Chorcaí, Cathaoirleach Údarás Réigiúnach an Iar-Dheiscirt, Cathaoirleach Ghrúpa Beartais Chorparáidigh Chontae Chorcaí agus Comhalta de Bhord Fiontair Áitiúil Iarthar agus Thuaisceart Chorcaí.

CH Snipped

Ciarán Hayes

D'éirigh Ciarán Hayes as a chuid oibre mar Phríomhfheidhmeannach Chomhairle Contae Shligigh ar 1 Eanáir 2021 i ndiaidh dó 42 bliain a chaitheamh ag obair do chúig Údarás Áitiúil, lena n-áirítear Comhairle Cathrach na Gaillimhe, Comhairle Contae Chill Chainnigh, Comhairle Contae Bhaile Átha Cliath agus Bardas Dhún Laoghaire. Tá Baitsiléir Ealaíon sa Bhainistíocht Phoiblí aige mar aon le hArd-Dioplóma i Staidéar Ríomhaireachta, agus faoi láthair tá sé i mbun Comhaltachta in Ollscoil Harvard ag déanamh staidéir ar an Athrú Aeráide. Mar aon leis an ról a bhí aige mar Phríomhfheidhmeannach i Sligeach, bhí sé i gceannas ar fhreagairt an Rialtais Áitiúil ar an Athrú Aeráide agus ar bhunú na nOifigí Réigiúnacha um Athrú Aeráide.

girl-profile-silhouette-19

Philomena Poole

Photo and Bio to follow.

Iar-Chomhaltaí Boird an Choimisiúin

Michael McCarthy
Michael McCarthy

Michael McCarthy (Cathaoirleach)

Tá Michael ina Phríomhoifigeach Feidhmiúcháin ar Chumann Grianfhuinnimh na hÉireann. Ceapadh é mar Chathaoirleach ar an gCoimisiún Náisiúnta Maoirseachta agus Iniúchóireachta i mí Mheán Fómhair 2018. Toghadh é ina Theachta Dála do thoghcheantar Chorcaí Thiar Theas ó 2011 go dtí 2016. Tá sé ina iarchomhalta de Choiste um Chuntais Phoiblí na Dála. Toghadh é go Seanad Éireann don tréimhse 2002-2011. Bhí Michael ina chomhalta tofa de Chomhairle Contae Chorcaí ó 1999 go dtí 2003.

Mr Brian Cawley

Brian Cawley

Iar-Ardstiúrthóir de chuid na hInstitiúide Riaracháin Poiblí (IPA) is ea Brian, agus oibríonn sé faoi láthair mar chomhairleoir neamhspleách i réimsí amhail athchóiriú na hearnála poiblí agus an bhainistíocht cheannaireachta agus athraithe. Tá raon leathan cliant aige in Éirinn, san Aontas Eorpach agus ar fud an domhain. Tá taithí fhairsing aige ar obair le comhlachtaí rialtais láir agus áitiúil in Éirinn.
Céimí de chuid Choláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath agus Ollscoil Leicester é Brian, agus tá MSc aige san Oiliúint agus Forbairt, chomh maith le Dochtúireacht sna hEolaíochtaí Sóisialta.

Mary Hurley, NOAC Board member

Mary Hurley

Tá Mary ina ball de NOAC. Tuilleadh sonraí le leanúint.

margaret lane NOAC

Margaret Lane

Is cóitseálaí feidhmiúcháin í Margaret agus tá taithí fhairsing aici ar airgeadas agus AD ar fud na n-earnálacha tráchtála, leath-stáit agus poiblí. Bhí post aici mar Stiúrthóir Straitéiseach AD, Ervia (máthairchuideachta do Líonraí Gáis Eireann agus Uisce Eireann). I measc na bpost a bhí aici roimhe seo bhí Róil Feidhmiúcháin AD, Bord Gais Group, Comhairle Cathrach Chorcaí. I measc na bpost eile atá aici, tá sí ina ball de Choiste Iniúchóireachta an NSSO agus tá taithí luachmhar aici mar atá sí ina cathaoirleach ar an gCoiste Iniúchóireachta in Oifig an Ombudsman faoi láthair.

Niall Qu

Niall Quinn

Is abhcóide é Niall atá ag obair i gcleachtadh ginearálta ar Chiorcaid Bhaile Átha Cliath, an Oirthir agus an Tuaiscirt. Sular thosaigh sé ag cleachtadh sa Bharra bhí sé ina speisialtóir cumarsáide straitéisí ar feadh beagnach 20 bliain agus is iar-Uachtarán ar an Institiúid Caidrimh Phoiblí in Éirinn (PRII) agus ina Stiúrthóir neamhfheidhmiúcháin ar Chumann na gComhairleoirí Caidrimh Phoiblí. Leanann sé ag léachtóireacht i gcumarsáid straitéiseach agus i gcumarsáid ghéarchéime ag an PRII agus ag gabháil do thascanna cumarsáide straitéisí. Is céimí BSc (Mgmt) de chuid Choláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath é, rinne sé staidéar ar an dlí in King’s Inns, Baile Átha Cliath agus glaodh chun an Bharra air in 2015.

Declan Breathnach

Declan Breathnach

Declan has been a member of the Parliamentary Budgetary and Oversight Committee, Vice Chairperson of the Good Friday Agreement Implementation Committee and Vice chairperson of the British-Irish Parliamentary Association. He was a member of Louth County Council from 1991 to 2016 and served as Dáil Deputy for Louth from 2016 to 2020. A former Primary school teacher and Principal, Declan has over 40 years of public service.

NH Profile Picture

Noel Harrington

I láthair na huaire tá Noel ag obair mar Bhainisteoir Oifige agus Máistir Poist in An Post, Baile Chaisleáin Bhéarra, Co. Chorcaí.  Ball tofa de Chomhairle Contae Chorcaí ba ea é idir 1999 agus 2011 agus toghadh é mar chomhalta de Dháil Éireann agus bhí sé i mbun seirbhíse ansin idir 2011 agus 2016. I measc na ról eile a bhí aige bhí Comhalta de Choiste an Oireachtais maidir le Maoirseacht Phoiblí agus Achainíocha, Cathaoirleach Chomhairle Contae Chorcaí, Cathaoirleach Údarás Réigiúnach an Iar-Dheiscirt, Cathaoirleach Ghrúpa Beartais Chorparáidigh Chontae Chorcaí agus Comhalta de Bhord Fiontair Áitiúil Iarthar agus Thuaisceart Chorcaí.

CH Snipped

Ciarán Hayes

D'éirigh Ciarán Hayes as a chuid oibre mar Phríomhfheidhmeannach Chomhairle Contae Shligigh ar 1 Eanáir 2021 i ndiaidh dó 42 bliain a chaitheamh ag obair do chúig Údarás Áitiúil, lena n-áirítear Comhairle Cathrach na Gaillimhe, Comhairle Contae Chill Chainnigh, Comhairle Contae Bhaile Átha Cliath agus Bardas Dhún Laoghaire. Tá Baitsiléir Ealaíon sa Bhainistíocht Phoiblí aige mar aon le hArd-Dioplóma i Staidéar Ríomhaireachta, agus faoi láthair tá sé i mbun Comhaltachta in Ollscoil Harvard ag déanamh staidéir ar an Athrú Aeráide. Mar aon leis an ról a bhí aige mar Phríomhfheidhmeannach i Sligeach, bhí sé i gceannas ar fhreagairt an Rialtais Áitiúil ar an Athrú Aeráide agus ar bhunú na nOifigí Réigiúnacha um Athrú Aeráide.

girl-profile-silhouette-19

Philomena Poole

Photo and Bio to follow.

Iar-Chomhaltaí Boird an Choimisiúin

Folúntais faoi Láthair ar Bhord an Choimisiúin Náisiúnta Maoirseachta agus Iniúchóireachta

Folúntais NOAC a fhógairt mar is gá ag StateBoards.ie