COMHALTAÍ AN BHOIRD

Cuir aithne ar Chomhaltaí Boird an Choimisiúin

Tá trí fholúntas ar Bhord an Choimisiúin faoi láthair.

Michael McCarthy
Michael McCarthy

Michael McCarthy (Cathaoirleach)

Tá Michael ina Phríomhoifigeach Feidhmiúcháin ar Chumann Grianfhuinnimh na hÉireann. Ceapadh é mar Chathaoirleach ar an gCoimisiún Náisiúnta Maoirseachta agus Iniúchóireachta i mí Mheán Fómhair 2018. Toghadh é ina Theachta Dála do thoghcheantar Chorcaí Thiar Theas ó 2011 go dtí 2016. Tá sé ina iarchomhalta de Choiste um Chuntais Phoiblí na Dála. Toghadh é go Seanad Éireann don tréimhse 2002-2011. Bhí Michael ina chomhalta tofa de Chomhairle Contae Chorcaí ó 1999 go dtí 2003.

Mr Brian Cawley

Brian Cawley

Iar-Ardstiúrthóir de chuid na hInstitiúide Riaracháin Poiblí (IPA) is ea Brian, agus oibríonn sé faoi láthair mar chomhairleoir neamhspleách i réimsí amhail athchóiriú na hearnála poiblí agus an bhainistíocht cheannaireachta agus athraithe. Tá raon leathan cliant aige in Éirinn, san Aontas Eorpach agus ar fud an domhain.
Tá taithí fhairsing aige ar obair le comhlachtaí rialtais láir agus áitiúil in Éirinn.
Céimí de chuid Choláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath agus Ollscoil Leicester é Brian, agus tá MSc aige san Oiliúint agus Forbairt, chomh maith le Dochtúireacht sna hEolaíochtaí Sóisialta.

constance hanniffy national oversight auditing commission

Constance Hanniffy

Bhain Constance Hanniffy céim amach in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, agus tá Baitsiléir Ealaíon (Onórach) aici i Staidéar Pobail agus Teaghlaigh. Bhí sí ina comhalta tofa de Chomhairle Contae Uíbh Fhailí ó 1974 go dtí 2014 agus ina comhalta den Údarás Réigiúnach Lár Tíre ó 1994 go dtí 2014. Bhí sí ina comhalta de thoscaireacht na hÉireann do Choiste na Réigiún ó 1998 go dtí 2014 chomh maith. Tá sí ina Comhalta Boird d’Fhondúireacht Sue Ryder agus ina comhalta de Choiste Iniúchóireachta Chomhairle Contae Uíbh Fhailí. Tá sí ina hiarchomhalta den Fhóram Náisiúnta Eacnamaíoch agus Sóisialach agus de Choimisiún um Chineachadh an Taoisigh (1995-97) a thug moltaí don Rialtas maidir le hathchóiriú an rialtais áitiúil. Bhí sí ina comhalta de Choiste Comhairleach na Roinne Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil maidir leis an bPáipéar Uaine um Athchóiriú an Rialtais Áitiúil. Tá sí ina hiarchomhalta de Thionól Réigiúnach na Teorann, Lár na Tíre agus an Iarthair agus ina hiar-Chathaoirleach ar a choiste faireacháin AE.

Mary Hurley, NOAC Board member

Mary Hurley

Tá Mary ina ball de NOAC. Tuilleadh sonraí le leanúint.

margaret lane NOAC

Margaret Lane

Tá Margaret ina ball de NOAC. Tuilleadh sonraí le leanúint.

martina moloney

Martina Moloney

Bhí Martina Moloney ina hoifigeach gairme sa rialtas áitiúil in Éirinn ar feadh beagnach seacht mbliana is tríocha. Tá Baitsiléir Ealaíon agus Máistreacht Ealaíon i mBainistíocht Phoiblí agus Dochtúireacht sa Rialachas aici agus tá sí ina comhalta d’Institiúid na dTeicneoirí Cuntasaíochta. D’oibrigh sí in ocht n-údarás áitiúil agus bhí sí ina Stiúrthóir ar Sheirbhísí Pobail agus Fiontraíochta agus Seirbhísí Corparáideacha i gComhairle Cathrach na Gaillimhe, sular ceapadh í ina Bainisteoir Contae i gContae Lú agus ina Bainisteoir Contae i nGaillimh ina dhiaidh sin, sular imigh sí ar scor i mí Iúil 2014.

Niall Quinn national oversight auditing commission

Niall Quinn

Is abhcóide é Niall Quinn atá ag obair sa chleachtadh ginearálta ar Chiorcaid Bhaile Átha Cliath, an Oirthir agus an Tuaiscirt.
Sular thosaigh sé ag cleachtadh ar Bharra na hÉireann d’oibrigh sé mar speisialtóir cumarsáide straitéisí agus sholáthair seirbhísí straitéise cumarsáide, caidrimh leis na meáin agus bainistíochta dea-cháile do na hearnálacha poiblí agus príobháideacha ar feadh beagnach 20 bliain.
In 2013 toghadh Niall ina Uachtarán ar Institiúid na hÉireann um Chaidreamh Poiblí (PRII) ar feadh téarma dhá bhliain agus bhí sé ina stiúrthóir neamhfheidhmiúcháin freisin ar Chumann na gComhairleoirí Caidrimh Phoiblí (PRCA).
Tá sé fós ag tabhairt léachtaí sa chumarsáid straitéiseach agus sa chumarsáid ghéarchéime in PRII agus ag glacadh le tascanna cumarsáide straitéisí, leis.
Céimí BSc (Bainistíocht) de chuid Choláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath é, agus rinne sé an Cúrsa Céime d'Abhcóidí ag Cumann Onórach Óstaí an Rí, Baile Átha Cliath.
Ghlaoigh Príomh-Bhreitheamh na hÉireann chun an Bharra air i mí Iúil 2015.

Folúntais faoi Láthair ar Bhord an Choimisiúin Náisiúnta Maoirseachta agus Iniúchóireachta

Féach an nasc seo, áit a bhfógraítear folúntais sa
Choimisiún de réir mar is gá. http://stateboards.ie/stateboards/?lang=ga

Iar-Chomhaltaí Boird an Choimisiúin