COMHALTAÍ AN BHOIRD

Cuir aithne ar Chomhaltaí Boird an Choimisiúin

Cuir aithne ar Chomhaltaí Boird an Choimisiúin

Michael McCarthy
Michael McCarthy

Michael McCarthy (Cathaoirleach)

Tá Michael ina Phríomhoifigeach Feidhmiúcháin ar Chumann Grianfhuinnimh na hÉireann. Ceapadh é mar Chathaoirleach ar an gCoimisiún Náisiúnta Maoirseachta agus Iniúchóireachta i mí Mheán Fómhair 2018. Toghadh é ina Theachta Dála do thoghcheantar Chorcaí Thiar Theas ó 2011 go dtí 2016. Tá sé ina iarchomhalta de Choiste um Chuntais Phoiblí na Dála. Toghadh é go Seanad Éireann don tréimhse 2002-2011. Bhí Michael ina chomhalta tofa de Chomhairle Contae Chorcaí ó 1999 go dtí 2003.

Mr Brian Cawley

Brian Cawley

Iar-Ardstiúrthóir de chuid na hInstitiúide Riaracháin Poiblí (IPA) is ea Brian, agus oibríonn sé faoi láthair mar chomhairleoir neamhspleách i réimsí amhail athchóiriú na hearnála poiblí agus an bhainistíocht cheannaireachta agus athraithe. Tá raon leathan cliant aige in Éirinn, san Aontas Eorpach agus ar fud an domhain. Tá taithí fhairsing aige ar obair le comhlachtaí rialtais láir agus áitiúil in Éirinn.
Céimí de chuid Choláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath agus Ollscoil Leicester é Brian, agus tá MSc aige san Oiliúint agus Forbairt, chomh maith le Dochtúireacht sna hEolaíochtaí Sóisialta.

constance hanniffy national oversight auditing commission board member

Constance Hanniffy

Bhain Constance Hanniffy céim amach in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, agus tá Baitsiléir Ealaíon (Onórach) aici i Staidéar Pobail agus Teaghlaigh. Bhí sí ina comhalta tofa de Chomhairle Contae Uíbh Fhailí ó 1974 go dtí 2014 agus ina comhalta den Údarás Réigiúnach Lár Tíre ó 1994 go dtí 2014. Bhí sí ina comhalta de thoscaireacht na hÉireann do Choiste na Réigiún ó 1998 go dtí 2014 chomh maith. Tá sí ina Comhalta Boird d’Fhondúireacht Sue Ryder agus ina comhalta de Choiste Iniúchóireachta Chomhairle Contae Uíbh Fhailí. Tá sí ina hiarchomhalta den Fhóram Náisiúnta Eacnamaíoch agus Sóisialach agus de Choimisiún um Chineachadh an Taoisigh (1995-97) a thug moltaí don Rialtas maidir le hathchóiriú an rialtais áitiúil. Bhí sí ina comhalta de Choiste Comhairleach na Roinne Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil maidir leis an bPáipéar Uaine um Athchóiriú an Rialtais Áitiúil. Tá sí ina hiarchomhalta de Thionól Réigiúnach na Teorann, Lár na Tíre agus an Iarthair agus ina hiar-Chathaoirleach ar a choiste faireacháin AE.

Mary Hurley, NOAC Board member

Mary Hurley

Tá Mary ina ball de NOAC. Tuilleadh sonraí le leanúint.

margaret lane NOAC

Margaret Lane

Is cóitseálaí feidhmiúcháin í Margaret agus tá taithí fhairsing aici ar airgeadas agus AD ar fud na n-earnálacha tráchtála, leath-stáit agus poiblí. Bhí post aici mar Stiúrthóir Straitéiseach AD, Ervia (máthairchuideachta do Líonraí Gáis Eireann agus Uisce Eireann). I measc na bpost a bhí aici roimhe seo bhí Róil Feidhmiúcháin AD, Bord Gais Group, Comhairle Cathrach Chorcaí. I measc na bpost eile atá aici, tá sí ina ball de Choiste Iniúchóireachta an NSSO agus tá taithí luachmhar aici mar atá sí ina cathaoirleach ar an gCoiste Iniúchóireachta in Oifig an Ombudsman faoi láthair.

martina moloney

Martina Moloney

Bhí Martina Moloney ina hoifigeach gairme sa rialtas áitiúil in Éirinn ar feadh beagnach seacht mbliana is tríocha. Tá Baitsiléir Ealaíon agus Máistreacht Ealaíon i mBainistíocht Phoiblí agus Dochtúireacht sa Rialachas aici agus tá sí ina comhalta d’Institiúid na dTeicneoirí Cuntasaíochta. D’oibrigh sí in ocht n-údarás áitiúil agus bhí sí ina Stiúrthóir ar Sheirbhísí Pobail agus Fiontraíochta agus Seirbhísí Corparáideacha i gComhairle Cathrach na Gaillimhe, sular ceapadh í ina Bainisteoir Contae i gContae Lú agus ina Bainisteoir Contae i nGaillimh ina dhiaidh sin, sular imigh sí ar scor i mí Iúil 2014.

Niall Qu

Niall Quinn

Is abhcóide é Niall atá ag obair i gcleachtadh ginearálta ar Chiorcaid Bhaile Átha Cliath, an Oirthir agus an Tuaiscirt. Sular thosaigh sé ag cleachtadh sa Bharra bhí sé ina speisialtóir cumarsáide straitéisí ar feadh beagnach 20 bliain agus is iar-Uachtarán ar an Institiúid Caidrimh Phoiblí in Éirinn (PRII) agus ina Stiúrthóir neamhfheidhmiúcháin ar Chumann na gComhairleoirí Caidrimh Phoiblí. Leanann sé ag léachtóireacht i gcumarsáid straitéiseach agus i gcumarsáid ghéarchéime ag an PRII agus ag gabháil do thascanna cumarsáide straitéisí. Is céimí BSc (Mgmt) de chuid Choláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath é, rinne sé staidéar ar an dlí in King’s Inns, Baile Átha Cliath agus glaodh chun an Bharra air in 2015.

Iar-Chomhaltaí Boird an Choimisiúin

Michael McCarthy
Michael McCarthy

Michael McCarthy (Cathaoirleach)

Tá Michael ina Phríomhoifigeach Feidhmiúcháin ar Chumann Grianfhuinnimh na hÉireann. Ceapadh é mar Chathaoirleach ar an gCoimisiún Náisiúnta Maoirseachta agus Iniúchóireachta i mí Mheán Fómhair 2018. Toghadh é ina Theachta Dála do thoghcheantar Chorcaí Thiar Theas ó 2011 go dtí 2016. Tá sé ina iarchomhalta de Choiste um Chuntais Phoiblí na Dála. Toghadh é go Seanad Éireann don tréimhse 2002-2011. Bhí Michael ina chomhalta tofa de Chomhairle Contae Chorcaí ó 1999 go dtí 2003.

Mr Brian Cawley

Brian Cawley

Iar-Ardstiúrthóir de chuid na hInstitiúide Riaracháin Poiblí (IPA) is ea Brian, agus oibríonn sé faoi láthair mar chomhairleoir neamhspleách i réimsí amhail athchóiriú na hearnála poiblí agus an bhainistíocht cheannaireachta agus athraithe. Tá raon leathan cliant aige in Éirinn, san Aontas Eorpach agus ar fud an domhain. Tá taithí fhairsing aige ar obair le comhlachtaí rialtais láir agus áitiúil in Éirinn.
Céimí de chuid Choláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath agus Ollscoil Leicester é Brian, agus tá MSc aige san Oiliúint agus Forbairt, chomh maith le Dochtúireacht sna hEolaíochtaí Sóisialta.

constance hanniffy national oversight auditing commission board member

Constance Hanniffy

Bhain Constance Hanniffy céim amach in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, agus tá Baitsiléir Ealaíon (Onórach) aici i Staidéar Pobail agus Teaghlaigh. Bhí sí ina comhalta tofa de Chomhairle Contae Uíbh Fhailí ó 1974 go dtí 2014 agus ina comhalta den Údarás Réigiúnach Lár Tíre ó 1994 go dtí 2014. Bhí sí ina comhalta de thoscaireacht na hÉireann do Choiste na Réigiún ó 1998 go dtí 2014 chomh maith. Tá sí ina Comhalta Boird d’Fhondúireacht Sue Ryder agus ina comhalta de Choiste Iniúchóireachta Chomhairle Contae Uíbh Fhailí. Tá sí ina hiarchomhalta den Fhóram Náisiúnta Eacnamaíoch agus Sóisialach agus de Choimisiún um Chineachadh an Taoisigh (1995-97) a thug moltaí don Rialtas maidir le hathchóiriú an rialtais áitiúil. Bhí sí ina comhalta de Choiste Comhairleach na Roinne Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil maidir leis an bPáipéar Uaine um Athchóiriú an Rialtais Áitiúil. Tá sí ina hiarchomhalta de Thionól Réigiúnach na Teorann, Lár na Tíre agus an Iarthair agus ina hiar-Chathaoirleach ar a choiste faireacháin AE.

Mary Hurley, NOAC Board member

Mary Hurley

Tá Mary ina ball de NOAC. Tuilleadh sonraí le leanúint.

margaret lane NOAC

Margaret Lane

Is cóitseálaí feidhmiúcháin í Margaret agus tá taithí fhairsing aici ar airgeadas agus AD ar fud na n-earnálacha tráchtála, leath-stáit agus poiblí. Bhí post aici mar Stiúrthóir Straitéiseach AD, Ervia (máthairchuideachta do Líonraí Gáis Eireann agus Uisce Eireann). I measc na bpost a bhí aici roimhe seo bhí Róil Feidhmiúcháin AD, Bord Gais Group, Comhairle Cathrach Chorcaí. I measc na bpost eile atá aici, tá sí ina ball de Choiste Iniúchóireachta an NSSO agus tá taithí luachmhar aici mar atá sí ina cathaoirleach ar an gCoiste Iniúchóireachta in Oifig an Ombudsman faoi láthair.

martina moloney

Martina Moloney

Bhí Martina Moloney ina hoifigeach gairme sa rialtas áitiúil in Éirinn ar feadh beagnach seacht mbliana is tríocha. Tá Baitsiléir Ealaíon agus Máistreacht Ealaíon i mBainistíocht Phoiblí agus Dochtúireacht sa Rialachas aici agus tá sí ina comhalta d’Institiúid na dTeicneoirí Cuntasaíochta. D’oibrigh sí in ocht n-údarás áitiúil agus bhí sí ina Stiúrthóir ar Sheirbhísí Pobail agus Fiontraíochta agus Seirbhísí Corparáideacha i gComhairle Cathrach na Gaillimhe, sular ceapadh í ina Bainisteoir Contae i gContae Lú agus ina Bainisteoir Contae i nGaillimh ina dhiaidh sin, sular imigh sí ar scor i mí Iúil 2014.

Niall Qu

Niall Quinn

Is abhcóide é Niall atá ag obair i gcleachtadh ginearálta ar Chiorcaid Bhaile Átha Cliath, an Oirthir agus an Tuaiscirt. Sular thosaigh sé ag cleachtadh sa Bharra bhí sé ina speisialtóir cumarsáide straitéisí ar feadh beagnach 20 bliain agus is iar-Uachtarán ar an Institiúid Caidrimh Phoiblí in Éirinn (PRII) agus ina Stiúrthóir neamhfheidhmiúcháin ar Chumann na gComhairleoirí Caidrimh Phoiblí. Leanann sé ag léachtóireacht i gcumarsáid straitéiseach agus i gcumarsáid ghéarchéime ag an PRII agus ag gabháil do thascanna cumarsáide straitéisí. Is céimí BSc (Mgmt) de chuid Choláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath é, rinne sé staidéar ar an dlí in King’s Inns, Baile Átha Cliath agus glaodh chun an Bharra air in 2015.

Iar-Chomhaltaí Boird an Choimisiúin

Folúntais faoi Láthair ar Bhord an Choimisiúin Náisiúnta Maoirseachta agus Iniúchóireachta

Folúntais NOAC a fhógairt mar is gá ag StateBoards.ie